728 x 90

Hoài niệm hòn ngọc viễn đông Sài Gòn trước 1975

  Đây mới là phụ nữ Saigon và mới thiệt sự là áo dài.                                                                                  

 
Đây mới là phụ nữ Saigon và mới thiệt sự là áo dài.

             

           
                 
                 
                   
                   
                   
                         
                     
                   
                   
                   
                   
                         
                       
               
                           

                   
                   
                           
|   |   |
                   
                     
                   
                           
                   
                           
   
                           
|   |   |
                       
                   |
                           

 

| | Virus-free. www.avg.com |

Tri Vu
AUTHOR
PROFILE